Honig kaufen auf dem Weg nach Bojnourd.// Buying honey on the way to Bojnourd.